Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมองค์กรใสสะอาด ต่อต้านคอร์รัปชั่น
Responsive image
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายสุขเกษม แมเราะดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด
ได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโด
เรื่องกิจกรรมองค์กรใสสะอาด ต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
พร้อมกับร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด
รวมทั้งมีการประชุมติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน
เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ประจำปี 2565
เพื่อให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
เพื่อให้ได้คะแนนมากกว่าปีแล้วมา

 

โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2565