Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รัฐธรรมนูญ
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

กฎหมายจัดตั้ง
     - พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ. 2549
 
กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
   - พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 
   - พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2562 ฉบับที่  5


กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล
    - 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13  พ.ศ. 2552
      พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2562 ฉบับที่  14

กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล
 - พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 7

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
- ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 1
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 2


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564
 
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2564